REKLAMACJE

 1. Kupujący może składać reklamację dotyczące zakupionego towary w formie pisemnej na adres Alexa Dystrybucja Sp. z o.o. ul. Łubinowa 4, 03-878 Warszawa lub w formie pisemnej, lub korzystając z formularza reklamacyjnego dostępnego w linku poniżej:
  Formularz reklamacji
 1. Część produktów sprzedawanych w sklepie internetowym Alexa Dystrybucja Sp. z o.o. posiada gwarancję producenta. W przypadku wykrycia wady w sprzęcie objętym gwarancją należy się skontaktować z najbliższym punktem serwisowym wskazanym w karcie gwarancyjnej lub na stronach internetowych producentów .
 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:

a)       imię i nazwisko, adres, adres email, numer telefonu Użytkownika,

b)      datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,

c)       przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Użytkownika,

d)      wszystkie okoliczności uzasadniające reklamację,

 1. Jeżeli podane dane lub informacje podane w reklamacji wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwróci się do składającego reklamację o ich uzupełnienie.
 2. Reklamację Sprzedawca rozpatruje w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
 3. Odpowiedz na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.
 4. Jeżeli Towar ma wadę Klient w takim przypadku może:

a)      Żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad, albo usunięcia wady.

Sprzedawca jest zobowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny o wad lub usunąć wadę jak najszybciej jest to możliwe,

b)      złożyć i przesłać na adres email kontakt@alexapolska.pl oświadczenie o obniżeniu ceny zakupu danego towaru, chyba że Sprzedawca jak najszybciej wymieni Towar na wolny od wad lub wadę usunie,

c)       złożyć i przesłać na adres email kontakt@alexapolska.pl oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca jak najszybciej wymieni Towar na wolny od wad lub wadę usunie,

d)      Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia na rzecz Klienta w przypadku gdy sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwy do wykonania lub oznacza dla Sprzedawcy nadmierne koszty.

 1. Klient który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć wadliwy Towar na adres sprzedawcy.
 2. W przypadku klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.
 3. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi.
 4. Roszczenie o usunięciu wady lub wymiany Towaru na wolny do wad przedawnia się z upływem jednego roku, lecz termin nie może zakończyć się z przed upływem dwóch lat.
 5. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady
 6. W przypadku Klienta będącego Przedsiębiorcą rękojmia wyłącza się.
 7. W przypadku sprzedaży Towaru w obrocie między przedsiębiorcami na podst. art. 558 § 1 k.c. strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustają, iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte jakie posiada Towar sprzedaży.