REGULAMIN SPRZEDAŻY INTERNETOWEJ SKLEPU INTERNETOWEGO ALEXA DYSTRYBUCJA

z dnia:23.10.2017 r.

(obowiązuje od dnia:23.10.2017 r.)

 • § 1 Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin Sprzedaży Internetowej Sklepu Internetowego Alexa Dystrybucja sp. z o.o. określają szczegółowe warunki korzystania ze sklepu internetowego udostępnianego nieprzerwanie na stronie internetowej www.alexapolska.pl oraz sposób zawierania umów w oparciu o funkcjonalność sklepu.
 2. Następujące słowa, pojęcia lub wyrażenia, występujące w niniejszym Regulamin Sprzedaży Internetowej Sklepu Internetowego Alexa Dystrybucja sp. z o.o. o ile pisane wielką literą będą miały następujące znaczenie:

Regulamin – niniejszy Regulamin Sprzedaży Internetowej Sklepu Internetowego Alexa Dystrybucja sp. z o.o.

Alexa Dystrybucja - Alexa Dystrybucja Sp. z o.o. ul. Łubinowa 4, 03-878 Warszawa.

Towar – rzecz lub rzeczy oferowane przez Alexa Dystrybucja za pośrednictwem Sklepu.

Strony - Alexa Dystrybucja Sp. z o.o. i Klient.

Sklep – zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych (serwis internetowy) zarządzanych przez Alexa Dystrybucja i pozwalających Użytkownikom na zawieranie Umów, dostępny w domenie internetowej: www.alexapolska.pl.

Koszyk – narzędzie udostępnione Użytkownikom stanowiące funkcjonalność Sklepu, umożliwiające Użytkownikowi agregację wybranych towarów przed ich zakupem, przeliczanie wartości towarów zgromadzonych w koszyku oraz przeliczanie kosztów dostawy.

Konto – usługa elektroniczna, do której uzyskuje dostęp Użytkownik po dokonaniu rejestracji, umożliwiająca korzystanie z pełnej funkcjonalności Sklepu i pozwalająca na dokonywanie zakupów - zawieranie Umowy.

Umowa – umowa zawarta za pośrednictwem funkcjonalności Sklepu na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Alexa, a Użytkownikiem, której przedmiotem jest sprzedaż na rzecz Użytkownika rzeczy.

Materiały – informacje zawarte na stronach internetowych Sklepu, m.in. nazwy i opisy oraz zdjęcia i ilustracje graficzne towarów, oznaczenia producentów towarów.

Użytkownik – użytkownik Internetu, korzystający ze Sklepu, nabywający lub zamierzający nabyć Towary prezentowane przez Alexa Dystrybucja za pośrednictwem Sklepu.

Zamówienie – informacja przesłana za pośrednictwem funkcjonalności Sklepu przez użytkownika wskazująca rodzaj i ilość Towarów, które mają zostać zakupione na podstawie Umowy, wraz z ich Ceną, i innymi danymi niezbędnymi do zawarcia umowy.

Cena – cena sprzedaży Towarów na podstawie Umowy za pośrednictwem Sklepu oraz ewentualne koszty dostawy.

Dzień Roboczy - dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Konsument - osoba fizyczna dokonująca zakupu w celu nie mającym związku z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową.

 • § 2 Ogólne warunki korzystania ze Sklepu
 1. Użytkownik będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych.
 2. Użytkownik nie będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem osób upoważnionych do działania w jego imieniu, z uwzględnieniem postanowień § 3 ust 2 Regulaminu.
 3. Użytkownik może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem (komputer, telefon), z wykorzystaniem przeglądarki internetowej.
 4. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do prawidłowej współpracy z systemem informatycznym, którym posługuje się Alexa Dystrybucja Sp. z o.o. w celu prowadzenia Sklepu to: dostęp do Internetu, aktualna przeglądarka internetowa, np. Internet Explorer, Firefox lub Chrome, monitor o rozdzielczości minimum 1024x768, włączona obsługa Cookies i Java Script, włączona obsługa certyfikatów SSL, zainstalowany program Adobe Acrobat Reader oraz aktywne konto poczty elektronicznej.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych, aktualnych i pełnych danych w formularzach, uzupełnianych w ramach funkcjonalności Sklepu, oraz postępować zgodnie z warunkami Regulaminu. Dane podawane przez Użytkownika nie mogą naruszać przepisów aktualnie obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych i praw osób trzecich.
 6. Wykorzystywanie przez Użytkownika nazwy Alexa Dystrybucja, logo Sklepu, Materiałów oraz innych niż Materiały składników Sklepu (w tym elementów graficznych Sklepu oraz układu i kompozycji Sklepu – tzw. layout) jest zabronione za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub gdy korzystanie ze wskazanych w niniejszym punkcie przedmiotów praw autorskich oraz przedmiotów własności przemysłowej jest możliwe na podstawie wyraźnej pisemnej zgody Alexa Dystrybucja lub uprawnionych podmiotów trzecich (w tym producentów lub dystrybutorów Towarów).
 7. Użytkownik zobowiązany jest do nieujawniania osobom trzecim swojego loginu i hasła dostępu wykorzystywanego do logowania na Koncie Sklepu.
 8. Alexa Dystrybucja dochowa należytej staranności, aby zamieszczone na stronie Sklepu rysunki, zdjęcia i opisy towaru /usług były aktualne i pełne. Alexa Dystrybucja nie ponosi odpowiedzialności za poprawność danych zdjęć i rysunków udostępnionych na stronach internetowych Sklepu.
 • § 3 Rejestracja w Sklepie
 1. Użytkownicy mają możliwość korzystania z funkcjonalności Sklepu po dokonaniu rejestracji na stronie www.alexapolska.pl w celu utworzenia Konta Użytkownika, po spełnieniu następujących warunków:
 • prawidłowym wypełnieniu elektronicznego formularza internetowego dostępnego na stronie internetowej Sklepu poprzez podanie wymaganych danych,
 • potwierdzenia akceptacji Regulaminu.

W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, rejestracji w Sklepie, a także wszystkich innych czynności tego podmiotu w Sklepie, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem ze Sklepu (w tym rejestracji) oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Użytkownika (w tym nabywania Towarów). W wypadku Użytkowników niebędących Konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy (firmy) pod która prowadzona jest działalność oraz Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP) w celu prawidłowego wystawienia faktury VAT. Sprzedawca może żądać uwiarygodnienia podanych przez Użytkownika danych, (w tym w przypadku aktualizacji danych Użytkownika), poprzez przesłanie do Alexa Dystrybucja odpowiednich dokumentów w szczególności kopii (skanu) odpisu z KRS, albo wydruku z CEIDG i kopii dowodu osobistego. W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych Użytkownika podanych podczas rejestracji Użytkownik powinien je zaktualizować przed zawarciem kolejnej Umowy, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego w Sklepie. Z chwilą rejestracji w Sklepie tworzone jest Konto Użytkownika stanowiące zbiór zasobów, w którym gromadzone są informacje o Użytkowniku oraz o jego działaniach w ramach Sklepu w związku z zawieranymi Umowami. W ramach swojego konta Użytkownik ma m.in. dostęp do historii swoich zamówień w Sklepie.

 • § 4 Składanie zamówień
 1. Użytkownik, przeglądając strony Sklepu, w szczególności prezentujące Towary, ma możliwość zapoznania się z ich opisem, cechami, parametrami technicznymi, ceną oraz kosztem wysyłki oraz kosztami dodatkowymi. Alexa Dystrybucja zobowiązuje się do prezentowania na powyższych stronach jasnych i rzetelnych informacji umożliwiających Użytkownikowi zapoznanie się z ofertą Sklepu.
 2. Przed złożeniem zamówienia Użytkownik umieszcza w Koszyku wybrany przez siebie Towar (Towary), które zamierza nabyć. Podczas wyboru Towarów Użytkownik może dowolnie zarządzać zawartością Koszyka poprzez dodawanie do Koszyka kolejnych Towarów lub usuwanie ich z Koszyka.
 3. Po ostatecznym wyborze Towarów przeznaczonych do zakupu Użytkownik zostaje skierowany do formularza internetowego służącego do składania Zamówień w Sklepie. Formularz składania zamówienia może być złożony z formularzy składowych służących do określenia:
 • adresu dostawy, odbioru osobistego
 • sposobu dostawy,
 • sposobu dokonania płatności za Towar/dostawę.

Złożenie Zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną przez Użytkownika do Alexa Dystrybucja. Po otrzymaniu zamówienia Alexa Dystrybucja weryfikuje, czy zamówienie zostało złożone zgodnie z postanowieniami Regulaminu, oraz czy Alexa Dystrybucja posiada wszystkie dane niezbędne do zawarcia Umowy. W przypadku stwierdzenia przez Alexa Dystrybucja, iż zamówienie zostało złożone nieprawidłowo, Alexa Dystrybucja niezwłocznie poinformuje o tym Użytkownika. Po złożeniu prawidłowego zamówienia Alexa Dystrybucja przesyła niezwłocznie Użytkownikowi informację o przyjęciu Zamówienia (przyjęcie oferty) na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu zamówienia lub podczas rejestracji. Umowa na zakup Towaru wskazanego w Zamówieniu zostaje zawarta z chwilą przesłania Użytkownikowi przez Alexa Dystrybucja informacji o przyjęciu Zamówienia.

 • § 5 Płatności
 1. Warunkiem wykonania Umowy zawartej na podstawie Zamówienia przez Alexa Dystrybucja jest dokonanie zapłaty Ceny w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy z zastrzeżeniem gdy płatność następuje przy odbiorze o ile co innego nie wynika z pisemnych uzgodnień pomiędzy Alexa Dystrybucja, a Użytkownikiem nabywającym Towar.
 2. Alexa Dystrybucja ma prawo udzielać poszczególnym Użytkownikom rabatów na poszczególne produkty lub grupy produktów. Ostateczna wysokość rabatu przyznanego w ramach funkcjonalności Sklepu zostanie wskazana najpóźniej w momencie ostatecznego potwierdzenia przez Użytkownika chęci złożenia Oferty.
 3. Wszystkie Ceny w Sklepie są cenami brutto uwzględniającymi podatek VAT należny z tytułu sprzedaży Towarów / dostawy, ewentualnie świadczenia innych usług dodatkowych.
 4. Użytkownik dokonuje zakupu Towaru według Cen (także wysokości kosztów dostawy) obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Użytkownika.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy.
 6. Zapłata Ceny powinna zostać dokonana przelewem na rachunek bankowy Alexa Dystrybucja o nr: 82 2490 0005 0000 4520 3586 6039 lub inny rachunek bankowy wskazany przez Alexa Dystrybucja. Alexa Dystrybucja może udostępnić dla Użytkowników usługę szybkiej płatności internetowej dokonywanej za pośrednictwem podmiotu trzeciego na zasadach określonych przez ten podmiot.
 7. Na żądanie Użytkownika zostanie wystawiona odpowiednia faktura VAT dokumentująca wykonanie Umowy. Oryginał faktury zostanie doręczony Użytkownikowi wraz z zamówionym Towarem. O ile to możliwe Alexa Dystrybucja może w uzasadnionych przypadkach przesłać skan faktury dokumentującej sprzedaż na podstawie Umowy na adres e-mail Użytkownika wskazany przy dokonywaniu rejestracji.
 • § 6 Dostawy
 1. Dostawa następuje na adres wskazany przez Użytkownika w terminie określonym w §6 ust. 2 Regulaminu, z zastrzeżeniem produktów „na zamówienie”, których czas dostawy może być dłuższy niż wskazany w Zamówieniu z przyczyn niezależnych od Alexa Dystrybucja, o czym Użytkownik jest informowany w szczególności poprzez umieszczenie odpowiedniej informacji w opisie Towaru.
 2. Nadanie przesyłki z zamówionym towarem powinno nastąpić w terminie 7 Dni Roboczych od dnia zaksięgowania płatności na koncie Alexa. Alexa poinformuje Użytkownika w przypadku, gdy nadanie przesyłki z zamówionym Towarem w w/w terminie będzie niemożliwe w szczególności w przypadku braku dostępności towaru w wybranej specyfikacji/kolorze.
 3. Sposób dostawy jest każdorazowo określany przez klienta.
 4. Alexa umożliwia dostawę towaru za pośrednictwem:
 • Kuriera Fedex
 • Własnego środka transportu Alexa Dystrybucja
 1. Użytkownik ma również możliwość odbioru osobistego z magazynu Alexa Dystrybucja w godzinach pracy Alexa Dystrybucja wskazanych w szczególności na stronie internetowej www.alexapolska.pl oraz w oddziałach Alexa Dystrybucja Sp. z o.o. po wcześniejszym potwierdzeniu możliwości odbioru Towaru w danym oddziale.
 2. Wskazana przy składaniu formularza zamówienia cena dostawy jest ceną brutto i jest zależna od wybranego przez Użytkownika sposobu dostawy.
 3. Alexa Dystrybucja zastrzega, że dokonanie dostawy Towaru następuje z chwilą wydania Towaru podmiotowi określonemu w zamówieniu jako świadczącemu usługę dostawy z zastrzeżeniem odbioru osobistego i dokonania transportu własnego Alexa gdzie dokonanie dostawy następuje z chwilą wydania Towaru Użytkownikowi.
 4. Z chwilą wydania Towaru kurierowi lub innemu podmiotowi wykonującemu usługę dostawy Towaru na Użytkownika dokonującego zakupu przechodzi niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru.
 • § 7 Ochrona danych osobowych
 1. Podane przez Użytkowników dane osobowe Alexa Dystrybucja zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa z zachowaniem szczególnej staranności aby nie miały do nich dostępu osoby nieupoważnione.
 2. Usunięcie Konta skutkuje usunięciem wszelkich danych osobowych Użytkownika.
 3. Administratorem baz danych przekazywanych przez Użytkowników Sklepu podczas dokonywania zakupów i rejestracji jest Alexa Dystrybucja.
 4. Dane osobowe Klienta wykorzystywane są celem realizacji Umowy i mogą być przekazane podmiotom realizującym dostawę zakupionych towarów do Użytkownika.
 5. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu i wglądu w swoje dane jak również ich poprawy poprzez funkcjonalność Konta. Wszelkie dane są przekazywane dobrowolnie.
 • § 8 Reklamacje
 1. Użytkownik może składać do Alexa Dystrybucja reklamacje dotyczące działania Alexa Dystrybucja oraz korzystania ze Sklepu.
 2. Reklamację można składać w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w ramach funkcjonalności Sklepu na stronie alexapolska.pl lub w formie pisemnej na adres Alexa Dystrybucja wskazany w Regulaminie. Użytkownik może również składać reklamacje zakupionego za pośrednictwem Sklepu Towaru bezpośrednio do jego producenta na warunkach określonych w udzielonej przez producenta Towaru gwarancji.
 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:
 • imię, nazwisko, adres, adres e-mail Użytkownika,
 • datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
 • przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Użytkownika,
 • wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację,

Podstawa i zakres odpowiedzialności Alexa Dystrybucja względem Użytkownika, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Alexa Dystrybucja do reklamacji Użytkownika lub do wykonania uprawnień Użytkownika będącego przedsiębiorcą wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie towaru do Alexa Dystrybucja, Użytkownik zostanie poproszony przez Alexa Dystrybucja o dostarczenie Towaru na koszt Użytkownika będącego przedsiębiorcą na adres: Alexa Dystrybucja Sp. z o.o., ul. Łubinowa 4, 03-878 Warszawa. W przypadku uwzględnienia roszczeń Użytkownika Alexa Dystrybucja zwróci udokumentowane przez Użytkownika koszty poniesione na przesyłkę Towaru do Alexa (do wysokości aktualnych kosztów dostawy przewidywanych dla takiej przesyłki na takiej samej trasie przez funkcjonalność Sklepu).

 • § 9 Odstąpienie od umowy
 1. Konsumentowi, który zawarł Umowę za pośrednictwem funkcjonalności Sklepu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni, składając pisemnie stosowne oświadczenie na podstawie art. 27 ustawy z dnia 24 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827). Termin ten jest nieprzekraczalny i liczy się od dnia wydania Towaru Użytkownikowi. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłane przed jego upływem przez Konsumenta będącego Użytkownikiem oświadczenie. Zwrot towaru objętego Umową, od której Konsument odstępuje powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od złożenia stosownego oświadczenia.
 2. Zwracany Towar powinien być w pełni kompletny, a sam produkt wraz z ewentualnymi akcesoriami nieuszkodzony. Nie powinien on również nosić śladów użytkowania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu niż tylko do celów jego sprawdzenia. Towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie gdy spełnione zostaną powyższe warunki. Ponadto, przesyłany do Alexa Dystrybucja Towar powinien być zabezpieczony by nie uległ uszkodzeniu w transporcie.
 3. W przypadku korzystania z prawa odstąpienia od Umowy Konsument, po ówczesnym poinformowaniu drogą mailową o swoim zamiarze Usługodawcy, zobowiązany jest odesłać towar na własny koszt na adres: Alexa Dystrybucja Sp. z o.o., ul. Łubinowa 4, 03-878 Warszawa. Przesyłka, zawierająca zwracany towar nie może być wysłana za pobraniem.
 4. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć numer konta bankowego na które Alexa Dystrybucja ma zwrócić Cenę, oraz inne ewentualne koszty należne Konsumentowi od Alexa Dystrybucja, pisemne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, o ile nie zostało dostarczone do Alexa Dystrybucja wcześniej w formie pisemnej, oraz w przypadku otrzymania paragonu lub faktury należy dołączyć ten dokument do przesyłki ze zwracanym towarem.
 5. W ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od Umowy, towar zostanie zbadany przez Alexa Dystrybucja. Jeżeli towar spełnia wymogi określone w § 9 ust 2 Regulaminu, zostanie wystawiona faktura korygująca, odstąpienie od Umowy uznaje się za skuteczne, o czym Alexa Dystrybucja niezwłocznie poinformuje Konsumenta.
 6. W przypadku Użytkowników będących przedsiębiorcami, Alexa Dystrybucja ma prawo odmówić przyjęcia zwrotu Towaru bez podania przyczyny, w szczególności jeśli Użytkownik zwraca Towar noszący ślady użytkowania, Towar był dostępny do sprzedaży jedynie po uprzednim zamówieniu u producenta, lub w stosunku do Towaru nieprefabrykowanego, wyprodukowanego według specyfikacji Użytkownika lub Towaru służącego zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 • § 10 Przerwy techniczne
 1. Alexa Dystrybucja nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości skorzystania przez Użytkowników ze Sklepu spowodowany siłą wyższą.
 2. Alexa Dystrybucja zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Sklepu spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności Sklepu. Jednocześnie Alexa Dystrybucja zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by przerwy w dostępie do Sklepu odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.
 • § 11 Postanowienia końcowe
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem:23.10.2017 r.
 2. Alexa Dystrybucja zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiana wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie www.alexapolska.pl.
 3. Alexa Dystrybucja poinformuje Użytkowników o zmianie Regulaminu na 14 dni przed wejściem w życie zmian Regulaminu, na adres e-mail przypisany do Konta Użytkownika.
 4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 5. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Alexa w ramach funkcjonalności Sklepu będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe miejscowo dla siedziby Alexa Dystrybucja.